Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Tarybos 39-osios sesijos rezoliucijos

39-osios sesijos rezoliucijos

1. ALB Krašto taryba, susirinkusi 2023 gruodžio 5 d. į 39-ąją sesiją, patvirtina, kad Australijos Lietuvių Dienos ir toliau bus rengiamos kas du metus.

2. ALB Krašto taryba, susirinkusi 2023 gruodžio 5 d. į 39-ąją sesiją, nutarė, kad ALD bus 4 dienų trukmės.

3. ALB Krašto taryba, susirinkusi 2023 gruodžio 5 d. į 39-ąją sesiją, įvardino šiuos ALD tikslus:
a) švęsti tradicinę ir modernią lietuvių kultūrą bei paveldą, išsaugotą lietuvių bendruomenėse Australijoje;
b) skatinti visų kartų, taip pat trečiosios bangos migrantų, nelietuvių partnerių ir šeimų dalyvavimą, užtikrinant didelę renginių įvairovę;
c) puoselėti Australijos lietuvių bendruomenių narių bendradarbiavimą ir draugystę;
d) skatinti jaunesnių bendruomenės narių lyderystę, įtraukiant juos į ALD organizavimą.

4. ALB Krašto taryba, susirinkusi 2023 gruodžio 5 d. į 39-ąją sesiją, ragina visas bendruomenes apsvarstyti galimybę surengti ALD.

5. ALB Krašto taryba, susirinkusi 2023 gruodžio 5 d. į 39-ąją sesiją, prašo visas lietuvių bendruomenes Australijoje nuolat skleisti žinią apie ALD.

6. 2023 m. gruodžio 5 d. vykusioje 39-oje Tarybos sesijoje Australijos lietuvių bendruomenės Krašto taryba apsvarstė Apskritojo stalo pasiūlymus dėl tinkamiausio būsimų ALD laiko. Buvo pateikti du pasiūlymai:
a) likti tarp Kalėdų ir Naujųjų metų;
b) sausio pradžia.

Ši rezoliucija palikta sekančiai Tarybos sesijai. Bendruomenių vadovai raginami pasitarti su savo bendruomenių nariais iki kitos sesijos.

7. 2023 m. gruodžio 5 d. vykusioje 39-oje Tarybos sesijoje Australijos lietuvių bendruomenės Krašto taryba palaiko ALD galimų renginių pasiūlymus (Priedas A) ir prašo juos išplatinti visoms lietuvių bendruomenėms Australijoje.

8. ALB Krašto taryba, susirinkusi 2023 gruodžio 5 d. į 39-ąją sesiją, prašo Krašto Valdybos prezidentą kreiptis į atitinkamas Lietuvos ministerijas dėl pagalbos užtikrinant kultūros grupių iš Lietuvos dalyvavimą ALD, pabrėžiant tokio dalyvavimo svarbą aktyvinant mūsų bendruomenes ir skatinant jaunimo dalyvavimą kultūrinėje veikloje.

9. 2023 m. gruodžio 5 d. vykusioje 39-oje Tarybos sesijoje Australijos lietuvių bendruomenės Krašto taryba nutarė Krašto Tarybos sesijas vykdyti gyvai pakaitiniais metais nuo Australijos Lietuvių Dienų.

10. 2023 m. gruodžio 5 d. vykusioje 39-oje Tarybos sesijoje Australijos lietuvių bendruomenės Krašto taryba nutarė Krašto Tarybos sesijas 2024 m. organizuoti per Zoom paskutinę lapkričio savaitę kol kas be konkrečios dienos.

Resolutions of The Australian Lithuanian Community Association‘s Federal Council 39th session

39TH SESSION RESOLUTIONS

1. The Australian Lithuanian Community Association‘s Federal Council, having convened for the Council‘s 39th session on 5 December 2023 endorses the continuation of Australian Lithuanian Days (ALD) to be held every 2 years.

2. The Australian Lithuanian Community Association‘s Federal Council, having convened for the Council‘s 39th session on 5 December 2023 agrees that future ALD be a total of 4 days length.

3. The Australian Lithuanian Community Association‘s Federal Council, having convened for the Council‘s 39th session on 5 & 7 December 2023 endorses the following objectives for future ALD:
a) To celebrate traditional and modern Lithuanian culture and heritage preserved across Lithuanian communities in Australia.
b) To encourage the participation of all generations inclusive of 3rd wave migrants, non-Lithuanian partners and families, by implementing a diverse range of events.
c) To foster networks and friendships across Australian Lithuanian communities.
d) To facilitate leadership opportunities for younger members of the community by involving them in ALD organization activities.

4. The Australian Lithuanian Community Association‘s Federal Council, having convened for the Council‘s 39th session on 5 December 2023 encourages all member communities to consider hosting an ALD.

5. The Australian Lithuanian Community Association‘s Federal Council, having convened for the Council‘s 39th session on 5 December 2023 requests that the ALD profile be raised regularly within all Lithuanian communities in Australia.

6. The Australian Lithuanian Community Association‘s Federal Council, having convened for the Council‘s 39th session on 5 & 7 December 2023 considered the proposed options from the Round Table Discussion weekend for the most suitable time to hold future ALDS. Options have been narrowed down to:
a) remaining between Christmas and New Year
b) early January.

This resolution was postponed until next Federal Council. Meanwhile, the leaders of communities are encouraged to discuss this matter with their community members.

7. The Australian Lithuanian Community Association‘s Federal Council, having convened for the Council‘s 39th session on 5 December 2023 endorses the ideas generated for future possible ALD events as presented in (Attachment A) and asks that it be circulated to all Lithuanian communities in Australia.

8. The Australian Lithuanian Community Association‘s Federal Council, having convened for the Council‘s 39th session on 5 December 2023 requests that the Federal Executive of the ALCA communicate to the appropriate ministries in Lithuania the critical need for participation of cultural groups from Lithuania at our ALD to help reinvigorate our communities and to help promote involvement in cultural activities.

9. The Australian Lithuanian Community Association‘s Federal Council, having convened for the Council‘s 39th session on 5 December 2023 decided to hold live Federal Council meetings in the alternate year to Australian Lithuanian Days.

10. The Australian Lithuanian Community Association‘s Federal Council, having convened for the Council‘s 39th session on 5 December 2023 agrees to hold the 2024 Federal Council by Zoom during last week of November without exact date yet.