MELBOURNE CONTACTS

These members are current for our Melbourne organisations:

 1. Melb Bendruonemės Vald. pirm – Dr Paul Kabaila: email
 2. Australijos Lietuvių kapelionas – Juozas Deveikis: email
 3. ALFondas – Algis and Jura Šimkus: email
 4. Talka pirm. – Audrius Balbata: email
 5. Australijos Liet. Skautų Vadovas – Henrikas Antanatis: email
 6. Melburno Džiugo tuntininkas – Tadas Adamavičius: email
 7. Australijos Jaunimo Sajungos atstovas – Tomas Adamavičius: email
 8. Australijos Sporto; ALFAS pirm. – Saulius Balnionis: email
 9. Gintarėliu vadovė  – neturi šiuo metu
 10. Melburno Klubo pirm – Viva Alekna mobile: 0412 682 766, email
 11. Liet. kalbos mokytojų atstove – Rasa Ruseckaite-Petraitis: email
 12. Kankliu grupes vadovas – Aleksas Brovedani : email
 13. Dainos Samburio dirigente – Birute Prašmutas: email
 14. Bažnytinio choro vadovė – Zita Prašmutas: email
 15. Kataliku Mot. Draugija – Rasa Statkus – mobile: 0423 982 773, email
 16. Soc. Mot. Glob Draugija – Brone Staugaitis: email
 17. Pamesta Klumpė vadovai
  – Stepas Levickis email
  ir Gabriele Zdanius/Staugaityte: email
 18. Danos Seses vadove – Dana Levickiene – mobile: 0411 769 717, email
 19. Neringos Klubo pirm. – Paul Staugaitis : email
 20. Lietuvių kalbos pamokos nuotolinių būdų – Paulius Petraitis : email
 21. Pelėda – vaikų darželis – Lina Skimbirauskas: email/Aušra Makarevičiutė-Brazaitienė: email
 22. Korporacija Romuva – Linas Zalkaukas – mobile: 0419 541 700, email

GEELONG CONTACTS

These members are current contacts for Geelong

 1. Geelong bendruomenes pirm – Kaja Starinskas: email
 2. Geelong taut. šokiu grupės vad. – Loretta Tigani: email

BRISBANE CONTACTS

These members are current contacts for Brisbane

Pirmininkė: Sandra Linnemann

Sekretorė: Kristina Hayes

Iždininkas: Mykolas Kaliačius

Komiteto nariai:
Renata Kazickaitė
Algimantas Milvydas
Karolina Naujalyte
Violeta Volodko

 

Letters: 49 Gladstone Road, Highgate Hill, 4101, Brisbane, QLD

Telephone: 0434 480 351

Email:

SYDNEY CONTACTS

Please contact these people for activity in the Sydney Bendruomene

 1. Skautai / SUKŪRYS šokių grupė / ATSPINDYS – Kristina Rupšienė: email
 2. Australijos Lietuvių Bendruomenė Sidnėjuje – Jurgita Černauskaitė: email
 3. Katalikų draugija – Danutė Ankienė: ph: 0425 218 376
 4. KOVAS sporto klubas – Peter Andriejūnas, email
  – Peter Gustafson: email
 5. Spaudos draugija – Romas Cibas: email
 6. Mūsų Pastogė – Dalia Donela: email
 7. Vaikų mokyklėlė AVILYS – Juste Stoniene: email
  Website  /  Facebook
 8. BAKUŽĖ senjorų draugija – Ray Jurkunas: email
 9. Baleto draugija /  SLIC – Ramona Ratas: email
 10. Lietuvių klubas – Romas ir Maritsa Cibai: email
 11. Parapijos kunigas – Kunigas Deveikis: ph: 0404 544 745
 12. Sidnėjaus Moterų Globos Draugija – Loretta Grybauskas: email

ADELAIDE CONTACTS

PERTH CONTACTS