Image module

The Australian Lithuanian Fund (ALF)

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS

Australijos Lietuvių Fondas buvo įsteisintas Victoria Valstijoje 1977 m gruodžio mėn. 1d.  Originaliai Fondas busvo įsteigtas 1972 m Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos su pagrindiniu tikslu nurodytu jo Memorandume 2 (a):

Image module

Footnote:
The ALF logo was designed in 1980 by Viktoras Simankevicius: the letters A L and F forming the stem and leaves of a flower with a crown of letters finishing off a dandelion.

TIKSLAI

ALF idealai

Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūra, mokslą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraškas.  Fondo veikimo plotas – visa Australijos teritorija.

Jis originaliai buvo atsakingas Australijos Lietuvių Krašto Tarybai ir jos išrinktai Krašto Valdybai.  Pradžioje veiklos buvo susidurta su įvairiais teisiniais sunkumais dėl palikimų ir t.t., išvengti tų sunkumų Krašto Taryba nutare Fondą įteisinti.  Priimtiniausios teisės tuo metu buvo Victoria Valstijoje ir tai buvo atlikta 1977m gruodžio mėn 1d.

Įteisintas Fondas pasidarė teisinei savistovi organizacija ir jo išrinkta valdyba, metinių susirinkimų metų, atsakinga jo nariams bei įteisinimo įstatymams, kaip nurodyta įteisintoje konstitucijoje.  Metinės veiklos ir atskaitomybės pranešimai yra pateikiami Australian Charities and Not for Profit Commission (ACNC).

Fondo valdybos nariai (direktoriai) griežtai prisilaikė įteiintiems tikslams ir suteikė finansines paramas įvairioms lietuviškos kultūrinės veiklos apraiškoms, kaip chorams, tautiniam sokiam, teatro grupėms menui ir kitoms.  Yra sunku įsivaizduoti kaip be Fondo finansinės paramos btu galima įšvystiti tokią kultūrinę veiklą kokia yra išvystoma Australijos Lietuvių Bendruomenėje. 

Kas antri metai yra suorganizuojamos Australijos Lietuvių Dienos su įvairiais parengimais ir joms yra suteikiamos paramos bei be procentinė paskola jų organizavimui.

Organizaciniams komitetams yra reikalinga pristatyti patenkinamas finansines sąmatas prieš išduodant paskolas, nes Fondas įsipareigoja būti kaip finansinis garantuotojas šio parengimo.  Išskirtinu atveju yra atsitike kad Fondui teko padengti finansinius nedateklius.

Fondas yra administruojamas penkių neapmokamų direktorių dviejų metų laikotarpiui – trijų vienais metais ir dviejų kitais. 

Dabartinę valdybą sudaro: 

p. A. P. Šimkus OAM – pirminikas,
p. B. Staugaitienė – vice pirmininkė,
p. R. Mačiulaitienė – sekretorė,
p. A. Balbata – iždininkas,
p. R. Samsonas – narys.

Australijos Lietuvių Fondas

44 – 50 Errol Street
NORTH MELBOURNE VIC 3051

Tel (03) 9578 4319

tekstas paruoštas A. P. Šimkaus OAM – pirmininko

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

The Australian Lithuanian Foundation was incorporated in the State of Victoria on the 1st of December 1977.  It succeeded the previously unincorporated “Australijos  Lietuvių Fondas”, which was formed by the Australian Lithuanian Federal Council in 1972.  The Foundation’s principal objects are defined in section 2(a) of its Memorandum of Association:

To encourage, sponsor and foster Lithuanian national culture, education, art, science and other cultural activities.

Initially, it was directly responsible to the Australian Lithuanian Community Federal Council and its Federal Executive.  In its early years of activity, it encountered difficulties relating to bequests from estates as well as other issues.  Hence the Community’s Federal Council resolved that the most suitable solution to overcome such difficulties was to incorporate the organization.  The most suitable laws for such action at the time appeared to be in the State of Victoria and thus it was incorporated on 1st December 1977.

Once incorporated, the Foundation legally became a totally independent organization, its Executive responsible to the members of the Foundation, providing accountability of its activities during Annual General Meetings in accordance with the provisions of its Constitution and the provisions of the Laws of Incorporation.  It furnishes all the relevant annual reports of its activities to ASIC.

The Foundation’s Executives have rigidly adhered to its objects over the years and has supported a very varied field of Lithuanian Cultural activities.  In particular Lithuanian choirs, folk dancing groups, theatre groups, fine arts and other dorms of Lithuanian art have been the beneficiaries.  It is difficult to imagine how some of these activities would be able to function at the present level without the Foundation’s support. 

The Australian Bi-annual Cultural Festival is always supported by way of interest free loans to the organizing committees and in fact the operation of the committees is unofficially underwritten by the Foundation.  In the case of the 2000 Festival in Sydney it covered the losses incurred.  It should be noted that donations to the Foundation of two dollars or more may be tax deductible. 

The Foundation is administered by five elected honorary directors, for a period of two years – three one year and two the next. 

The present Board is as follows:

Mr A.P.  Šimkus OAM – Chairman,
Mrs B. Staugaitis – Vice-Chairperson,
Dr. A. Butkus – Secretary,
Mr A. Balbata – Treasurer
Mr. R. Samsonas – Member.

Australian Lithuanian Foundation

c/- Melbourne Lithuanian Club
44-50 Errol Street
NORTH MELBOURNE  VIC  3051

Tel: (03) 9578 4319

Sydney Representative:

Mr V. Šliogeris

 

Text prepared by : Mr A.P.  Šimkus OAM,  Director – Chairman